Home / Tag Archives: wisdom

Tag Archives: wisdom

Assyrian Wisdom

1ـ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܨܦܵܝ: ܡܸܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 2ـ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܐܸܢ ܫܬܹܩܠܸܐ: ܬܘܼܚܡܸܢܠܹܗ. 3ـ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܢܟ̣ܹܦܬܵܐ: ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܸܢܝܵܬ. 4ـ ܚܡܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܚܲܒ̣ܛܵܐ ܠܝܲܡܵܐ. 5ـ ܝ̄ܬܝܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܡ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܒܘܼܪܹܟܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 6ـ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ.

Read More »