Home / Leshana

Leshana

Assyrian language

Assyrian Poem (zdouta min Alaha)

title: Zdouta min Alaha Eshai jessy youkhanan bet sarkis ܡܲܪ̈ܓܵܢܝ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ ܕܩܵܪܝܵܢܵܐ ܝܼܠܵܐ ܙܕܘܿܬ̣ܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪܝܵܢܵܐ ܐܸܢ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܚܵܡܸܬܠܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܘܟ̣، ܒܸܕ ܐܙܸܠ̄ܬ ܠܩܵܕܡܵܐ، ܘܚܕܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܫܹܢ̄ܬܘܟ̣. ܙܕܘܿܬܼܵܐ ܡܼܢ ܐܠܵܗܵܐ ܡܘܼܚܙܝ݂ܬܹܐ ܝ̄ܠܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝ̣ܬܵܐ، ܟܹܐ ܡܵܚܙܝ݂ܵܐ ܓܵܢܘܿܗܝ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܠܫܹܢ̄ܬܵܐ؛ ܐܝܟ̣ ܓܲܘ ܛܘܼܪܵܢܹܐ ܪܵܡܹܐ ܘܡܵܙܕܝ̣ܵܢܹܐ، ܘܓܵܘ ܫܡܫܘܡܹܐ …

Read More »

Assyrian Wisdoms (2)

7ـ ܐܘܼܪܚܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 8ـ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗܹܒ̣ܝ̣. 9ـ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܠܒ ܟܸܐ ܡܵܝܹܬ ܡ̣ܢ ܩܲܕ̄ܡ ܥܕܵܢܹܗ. 10ـ ܗ̇ܘ ܕܠܵܐ ܩܲܫܕܸܪ ܠܹܐ ܩܵܢܸܐ. 11ـ ܚܲܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܚܲܕ̄ ܕܸܪܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 12ـ ܟܠ ܐ̄ܣܝܵܩܬܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܨܠܵܝܬܵܐ.

Read More »

Calendar of Commemorations and Feasts dates – January 2017

1: ܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܚܕܬܐ – رأس السنة الجديدة 4: ܕܘܟ̣ܪܢܐ ܕܡܪܝ ܙܝܥܐ ܛܘܒ̣ܢܐ – تذكار مار زيا الطوباوي 6: ܥܐܕܐ ܕܕܢܚܗ ܕܡܪܢ – عيد الدنح 9: ܒܥܘܬܐ ܕܒܬܘܠܬܐ – باعوث العذارى 13: ܕܘܟ̣ܪܢܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ – تذكار مار يوحنا المعمدان 20: ܕܘܟ̣ܪܢܐ ܕܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ – تذكار مار بطرس وبولس …

Read More »

Introduction

ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܵܐ: ܗ̇ܝ ܝܕܲܥܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܵܝܫܝܼ ܝܠܝܼܦܹܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܘܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܕܠܵܐ ܚܸܠܛܵܐ. القواعد (تورِص مَمْلا): هي معرفة تصون الإنسان من الخطأ عند الكتابة والتكلم. ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܦܘܼܠܛܹܐ ܒܩܵܠܲܝܗ̈ܝ ܡ̣ܢ ܒܵܠܘܿܥܬܵܐ ܐ ܗ ܚ ܥ ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܦܘܼܠܛܹܐ ܒܩܵܠܲܝܗ̈ܝ ܡ̣ܢ ܣܸܦܘܵܬ̈ܵܐ ܒ ܦ ܘ ܡܡ ܐܵܬܘܵܬ̈ܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܪ̈ܬܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܲܬ ܠܸܫܵܢܵܐ …

Read More »

Assyrian Wisdom

1ـ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܨܦܵܝ: ܡܸܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 2ـ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܐܸܢ ܫܬܹܩܠܸܐ: ܬܘܼܚܡܸܢܠܹܗ. 3ـ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܢܟ̣ܹܦܬܵܐ: ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܸܢܝܵܬ. 4ـ ܚܡܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܚܲܒ̣ܛܵܐ ܠܝܲܡܵܐ. 5ـ ܝ̄ܬܝܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܡ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܒܘܼܪܹܟܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 6ـ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ.

Read More »