Wisdoms

wisdoms in assyrian language

أمثال آشورية (2) ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

7ـ ܐܘܼܪܚܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 8ـ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܗܹܒ̣ܝ̣. 9ـ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܠܒ ܟܸܐ ܡܵܝܹܬ ܡ̣ܢ ܩܲܕ̄ܡ ܥܕܵܢܹܗ. 10ـ ܗ̇ܘ ܕܠܵܐ ܩܲܫܕܸܪ ܠܹܐ ܩܵܢܸܐ. 11ـ ܚܲܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܚܲܕ̄ ܕܸܪܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 12ـ ܟܠ ܐ̄ܣܝܵܩܬܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܨܠܵܝܬܵܐ.

أكمل القراءة »

امثال آشورية – ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ

1ـ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܨܦܵܝ: ܡܸܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 2ـ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܐܸܢ ܫܬܹܩܠܸܐ: ܬܘܼܚܡܸܢܠܹܗ. 3ـ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܢܟ̣ܹܦܬܵܐ: ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܸܢܝܵܬ. 4ـ ܚܡܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܚܲܒ̣ܛܵܐ ܠܝܲܡܵܐ. 5ـ ܝ̄ܬܝܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܡ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܒܘܼܪܹܟܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. 6ـ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ.

أكمل القراءة »