Home / Leshana / Chera / Assyrian Poem (zdouta min Alaha)

Assyrian Poem (zdouta min Alaha)

title: Zdouta min Alaha
Eshai jessy youkhanan bet sarkis

ܡܲܪ̈ܓܵܢܝ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ ܕܩܵܪܝܵܢܵܐ
ܝܼܠܵܐ ܙܕܘܿܬ̣ܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪܝܵܢܵܐ
ܐܸܢ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܚܵܡܸܬܠܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܘܟ̣،
ܒܸܕ ܐܙܸܠ̄ܬ ܠܩܵܕܡܵܐ، ܘܚܕܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܫܹܢ̄ܬܘܟ̣.

ܙܕܘܿܬܼܵܐ ܡܼܢ ܐܠܵܗܵܐ ܡܘܼܚܙܝ݂ܬܹܐ ܝ̄ܠܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝ̣ܬܵܐ،
ܟܹܐ ܡܵܚܙܝ݂ܵܐ ܓܵܢܘܿܗܝ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܠܫܹܢ̄ܬܵܐ؛
ܐܝܟ̣ ܓܲܘ ܛܘܼܪܵܢܹܐ ܪܵܡܹܐ ܘܡܵܙܕܝ̣ܵܢܹܐ،
ܘܓܵܘ ܫܡܫܘܡܹܐ ( waterfalls ) ܓܢ̄ܒܪܹܐ ܘܡܵܥܓ̰ܒܵܢܹܐ.
ܐܸܢ ܒܲܥܝܸܬ ܚܵܙܸܬܠܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܣܵܡܵܐ؛
ܕܟ̣ܘ̣ܪ ܟܡܵܐ ܒܸܪܝܵܬ̣ܹܐ ܐܝܼܬ̣ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ؛
ܐܝܟ̣ ܢܘܼܢܹܐ ܐܠܦܹܐ ܒܡܸܢܝܵܢܹܐ،
ܘܚܵܝܘܵܬ̣ܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܒܣܪܵܢܹܐ.
ܲ
ܙܕܘܿܬ̣ܵܐ ܡܼܢ ܐܠܵܗܵܐ ܝܼܠܵܐ ܕܵܘܸܠܬܵܐ ܕܐܩܸܠܕܵܪܹܐ،
ܐܸܢ ܚܵܡܝܼܠܵܐ ܒܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ، ܠܹܐ ܦܲܝܫܝܼ ܐܒܼܵܪܹܐ؛
ܟܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܠܵܐ ܗ̇ܝܓܵܗ ܕܝܬܒܼܝܼ( they sit) ܘܝܵܪܚܝܼ( they lay)،
ܘܠܲܒܠܝ̣ܠܵܐ ܐܝܟܵܐ ܕܩܲܝܡܝ̣ ܘܐܵܙܠ̄ܝ̣.
ܟܹܐ ܓ̰ܲܘܓ̰ܝ̣ ܒܗܸܫܝܵܪܘܬ̣ܵܐ ܘܟܹܐ ܚܵܡܝ̣ܠܵܐ ܡܲܪܓܵܢܝ̣ܬܹܐ،
ܘܐܢ̄ܬ ܓܵܢܘܟ̣ ܐܸܢ ܐܒ̣ܕܝ̣ܬ̣ ܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܸܕ ܐܙܸܠ̄ܬ ܒܵܬ̣̄ܪܹܐ.
23 ܒܚܙܝܪܢ 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *