Home / Leshana / Wisdoms / Assyrian Wisdom

Assyrian Wisdom

1ـ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܨܦܵܝ: ܡܸܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.
2ـ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܐܸܢ ܫܬܹܩܠܸܐ: ܬܘܼܚܡܸܢܠܹܗ.
3ـ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܢܟ̣ܹܦܬܵܐ: ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܸܢܝܵܬ.
4ـ ܚܡܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܚܲܒ̣ܛܵܐ ܠܝܲܡܵܐ.
5ـ ܝ̄ܬܝܵܒ̣ܬܵܐ ܥܲܡ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ: ܒܘܼܪܹܟܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.
6ـ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.